การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
31 กรกฎาคม 2563
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
137,077.50
ล้านบาท
นายจ้าง
711
นายจ้าง
สมาชิก
189,855
ราย
สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เลือกการลงทุนได้จาก 9 นโยบายการลงทุน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ      ลืมรหัสผ่าน
Cinque Terre