การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
126,920.23
ล้านบาท
นายจ้าง
706
นายจ้าง
สมาชิก
250,427
ราย
สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เลือกการลงทุนได้จาก 13 นโยบายการลงทุน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ      ลืมรหัสผ่าน
Cinque Terre